titulka  | mapa stránok  | kontakt
facebook icon wikipedia icon rss icon

Navigácia:   Titulka  >  Samospráva  >  Dane a poplatky na rok 2014

Dane a poplatky na rok 2014

Dane a poplatky na rok 2014

OBEC   PODHRADÍK

 

Daň z pozemkov:

                                                                                                     ročná sadzba

a/ orná pôda –  hodnota pôdy 0,10 EUR x výmera v m2 x 0,75%

b/ TTP                            - ˝-      0,02 EUR x výmera v m2 x 0,75%

c/ záhrady, zastav.         -˝-       1,33  EUR  x výmera v m2 x 0,25%

d/ stavebné pozemky     -˝-      13,28 EUR x výmera v m2 x 0,25%

e/ostatné plochy             -˝-        1,33  Sk x výmera v m2 x 0,25%

f/ lesné pozemky            -˝-       0,6 % roč. sadzba x hodnota pozem.

g/u parciel KN C 287,286,291,292,305/1,303,301/1,306,247/1 -   1,25%

 

 

Daň zo stavieb:

 

a/ stavby na bývanie – 0,05 EUR/m2, detto aj horné poschodie

b/ stodoly, skleníky, sklady, vlastné podnikanie      0,03  EUR/m2

c/ chaty, záhradné domčeky                                       0,2   EUR/m2

d/ samostatné garáže                                                  0,13  EUR/m2

e/ priemyselné stavby                                                 0,17  EUR/m2

f/ stavby na podnikateľskú, zárobkovú činnosť      0,83 EUR/m2

g/ ostatné stavby                                                          0,10 EUR/m2

 

 

Daň za psa:                  5 EUR za každého psa

 

 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad:

 

fyzická osoba 8,3 EUR/osoba, t.j. 0,0227 EUR/deň a osoba

podnikatelia 8,3 EUR/nádoba

stanovenie počtu nádob: 1- 4  členov domácnosti      - 1 nádoba

                                          5 – 9 členov domácnosti      - 2 nádoby

 

- ak uvedené domácnosti užívajú viac popolníc ako je stanovené, za každú popolnicu naviac zaplatia paušálnu sadzbu + 16,60 €

Firefox: Objevte znovu web